Restaurering

Restaurering Sauefjøs, Bryhni Søndre

  • 1. september 2014

Sauefjøs, Bryhni Søndre, Stange,  2012

Før/etter

Bryhni 115 Bryhni 228 bryni 009SONY DSCSONY DSC